Informasjonskompetanse

”Når informasjon blir uoversiktlig, noe som gjelder innen stadig flere områder, dukker også det interessante spørsmålet om hvordan en kommer fra informasjon til kunnskap.
Mens læring i tidligere tider (og kanskje har dette vært tilfelle i en viss utstrekning fram til våre dager) i vesentlig grad innebar memorering av informasjon, blir det sentrale spørsmålet i stedet hvordan en omformer informasjon til noe vi kan kalle kunnskap.
Hvordan velger, vurderer og organiserer en informasjon for å gjøre den relevant i ulike sammenhenger?
Hvordan skaper en sammenheng mellom informasjonsbiter slik at det som blir resultatet er anvendbart og produktivt i en sosial praksis?
Utviklingen kommer til å stille enda større krav til overblikk, strukturering og begripelig kunnskap, og på veiledning fra personer med erfaring fra spesifikke virksomheter. Ferdigheter som å kunne sammenfatte, kondensere og kritisk vurdere kommer til å bli stadig viktigere i et informasjonssamfunn.” (Säljö, 2000, s 242)[[#_ftn1|[1]]]

101koch.jpgJeg velger å innlede denne leksjonen med dette sitatet av Roger Säljö, en kjent svensk pedagog. Han setter fokus på kjernen i det vi skal igjennom i disse leksjonene om informasjonskompetanse.
Vi har tidligere sett at Internett utgjør en stadig større del av barn og unges tidsbruk.[[#_ftn1|[1]]] Gjennom Internett får de tilgang til en økende informasjonsmengde raskt og det er i stadig større grad interaktivt. Denne utviklingen åpner for et større mangfold, men det stiller også større krav til å finne, sortere, vurdere og presentere informasjonen. Da er vi ved kjernen i disse tre leksjonene om Informasjonskompetanse. Vi kan alskens leie våre barn og unge langs dette store informasjonshavet. Men det kan vi jo ikke gjøre hele livet. En eller annen gang må vi slippe taket. Spørsmålet er bare hvilke ”svømmetak” vi skal lære dem underveis, slik at de blir svømmedyktige i dette havet. Samlet snakker vi om informasjonskompetanse.

Hva er informasjonskompetanse?
”Jeg liker Internett, men overskudd av informasjon fører til fragmentering og svekker evnen til å tenke selv. Uten intelligente filtre til å sile bort uvesentlig informasjon, drukner vi i datahavet”
(Thomas Hylland Eriksen)

Innledningsvis må vi se litt nærmere på begrepet informasjonskompetanse. Det finnes mange ulike definisjoner på dette begrepet. Siden Store Norske Leksikon ble et åpent og gratis nettleksikon 25. februar i 2009, så ser vi først på den leksikalske definisjonen:
”informasjonskompetanse, en samling av ferdigheter som gjør en person i stand til å identifisere når informasjon er nødvendig, og som setter vedkommende i stand til å lokalisere, vurdere og effektivt anvende denne informasjonen.”[[#_ftn1|[1]]]

information-literacy-1_200_.jpgUniversitetsbiblioteket i Oslo har kommet fram til en enkel definisjon[[#_ftn1|[1]]]:

Evnen til å finne og behandle informasjon ut fra eksisterende individuell viten.

Men vi er nødt til å være mer konkret. Da er ut fra mitt ståsted dette en god tilnærming:
Informasjonskompetanse innebærer blant annet å kunne:
  • Erkjenne et behov for informasjon
  • Identifisere og finne fram til passende informasjonsressurser
  • Evaluere kvaliteten på informasjonen
  • Velge ut og organisere informasjonen
  • Bruke informasjonen effektivt
  • Innser at informasjonskompetanse er en forutsetning for livslang læring
En annen mye brukt definisjon er Anette Holmqvist sin[[#_ftn2|[2]]]:
Att själv inse att man har ett informationsbehov
Att känna till, kunna välja mellan, hantera och tekniskt behärska olika informationskällor och informationssystem
Att kunna sovra och kritiskt värdera information
Att kunna använda och bearbeta information
Att behärska olika presentationsformer
Att kunna omvandla information till kunskap
(Holmqvist, 2002, s. 51)


Birgitte Kleivset ved Universitetet i Agder (UiA) deler informasjonskompetansen i tre deler:[[#_ftn3|[3]]]


  • Søke
  • Vurdere
  • Bruke

Siden Birgitte Kleivset ved UiA er nevnt, så vil jeg anbefale at dere tar en titt på dette kurset i informasjonskompetanse som hun har utviklet og lagt fritt ut på nettet som en blogg.

[[#_ftnref1|[1]]] http://www.ub.uio.no/prosjekter/undervisningsforum/infokomp.html
[[#_ftnref2|[2]]] Holmqvist, A. (2002). På vems språk . Red. Hasselrot, T & Sundin Beck, U. Viljan att
lära. Lund: Bibliotekstjänst.
[[#_ftnref3|[3]]] http://digitalkompetanse5.blogspot.com/search/label/2.5%20Informasjonskompetanse

[[#_ftnref1|[1]]] http://snl.no/informasjonskompetanse

[[#_ftnref1|[1]]] Norsk Mediebarometer 2007

[[#_ftnref1|[1]]] [1] Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv.
Stockholm: Prisma.