Hvordan står det egentlig til med elevene våre?

fusk.jpgAgneta Lantz, universitetsbibliotekar ved Linköpings universitet, sa på en stor konferanse som Nätverket för informasjonskompetens[[#_ftn1|[1]]] holdt 21. november 2008 noe viktig i denne sammenheng. I følge Lantz er det et stort gap mellom den kompetansen elevene i videregående skole har og de kravene som stilles på universitetsstudiene. Studentene har problemer med å klare studiene, ikke minst på grunn av manglende informasjonskompetanse. Derfor må en legge større vekt på informasjonskompetanse på alle nivåene i skolen.

Dagens barn og unge har i stor grad vokset opp med Internett, digitale medier og datamaskiner.[[#_ftn2|[2]]] De er ”digitale innfødte” i følge Marc Prensky.[[#_ftn3|[3]]] Mens vi andre, ikke minst vi lærere, er ”digitale immigranter”. En skulle jo da tro at disse barn og unge hadde fått med seg en økt informasjonskompetanse på vegen. Men dessverre er det ikke slik. I januar i år kom den britiske rapporten ”Information behaviour of the researcher of the future”.[[#_ftn4|[4]]] I følge forskergruppen CIBER er de unge dyktige til å bruke datamaskinen og de bruker den til å søke etter informasjon på nettet. Men forskerne kan ikke finne at disse unge har en større informasjonskompetanse enn oss andre. De unge har problemer med å definere sine informasjonsbehov og de har heller ingen søkestrategi. Dessuten har de store problemer med å vurdere kildene og trekke riktige konklusjoner ut av dem.

Den samme konklusjonen har Sanna Trygg kommet fram til i sin eksamensoppgave i journalistikk ”Den digitale skuggan”[[#_ftn5|[5]]].

Anders Eklöf bekrefter noe av det samme i sin magisteroppgave. [[#_ftn6|[6]]]Han konkluderer med at elevene mangler søkestrategier, de forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende, de søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og i mindre grad for å skape mening. Dessuten påvirker elevenes holdning og motivasjon hva de får ut av informasjonssøkingen.

Også Mickael Alexandersson ved Göteborg Universitet[[#_ftn7|[7]]] mener at elevene mangler en dypere informasjonskompetanse. Elevene er generelt oppgaveorientert slik som Anders Eklöf poengterer, de gjør det de blir fortalt. Her innfører Alexandersson et nytt begrep – ”ekornoppførsel”. Elevene samler informasjon, søkingen er tilfeldig og mye av det de finner er lite relevant. Det blir klipp og lim.

Når skoleelever søker etter informasjon, bruker de først og fremst Google. Det forteller en lang rekke internasjonale undersøkelser[[#_ftn8|[8]]] - sist oppsummert i en bred rapport fra British Library (2008a).[[#_ftn9|[9]]]En kartlegging av skolebibliotek i grunnskole og videregående opplæring gjort av Møreforskning i 2007[[#_ftn10|[10]]] viser det samme blant norske skolelever.
Det er med andre ord ingen tvil om at dagens elever er stilt overfor store utfordringer når hvem som helst kan publisere hva som helst på Internett.

Hvordan skal vi i skolen gi våre elever de nødvendige ferdigheter og den nødvendige kompetanse som de trenger i et samfunn med økt kompleksitet og økt endring?

Dagens 16-åringer er jo yrkesaktive til rundt 2059. Hva skal vi putte opp i ryggsekken deres slik at de kan bli gangs mennesker?
Og her blir vi lærere nøkkelen. La oss ta en nærmere titt på hva forskerne anbefaler at vi gjør.


[[#_ftnref1|[1]]] http://kollakallan.skolverket.se/informationssokning/artiklar/nik08/
[[#_ftnref2|[2]]] http://kollakallan.skolverket.se/informationssokning/artiklar/informationskompetens_nyckeln+/
[[#_ftnref3|[3]]] http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
[[#_ftnref4|[4]]] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf

[[#_ftnref5|[5]]] http://www.tidningeniskolan.se/uploaded/document/2009/2/12/DEN_DIGITALA_SKUGGAN.pdf
[[#_ftnref6|[6]]] http://www.distans.hkr.se/anders/texter/medvetande_och_kultur.pdf
[[#_ftnref7|[7]]] http://ledamedit.skolverket.se/leda_larande/inspireras/Alexandersson/
[[#_ftnref8|[8]]] http://blog.mediaanalys.se/?p=39
[[#_ftnref9|[9]]] British Library (2008b). Pioneering research shows ‘Google Generation’ is a myth.
[[#_ftnref10|[10]]] Møreforskning. Kartlegging av skolebibliotek i grunnskole og videregående opplæring. Presentasjon
av kvantitative data frå spørjeundersokinga. Volda: Møreforskning, 2007.