FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER

Fylkeskommunens viktigste oppgaver er videregående opplæring, samferdsel, planarbeid for riksvegnett og fylkesvegnett, sjøtransport, kollektivtransport, trafikksikkerhet og tannhelsetjeneste.
.