Domstolene


Domstolene er delt i 3: høyesterett, lagmannsrett og tingrett. Disse domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker.

Høyesterett er landets øverste domstol. Det er bare én Høyesterett, og domstolen holder til i Oslo. Avgjørelsene som treffes her, er endelige og kan ikke ankes eller påklages. Et spesielt unntak gjelder saker som kan bringes inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Det er seks lagmannsretter i Norge. De dekker hver sin geografisk bestemte rettskrets, som betegnes som lagdømme. De seks lagmannsrettene er:
· Borgarting lagmannsrett i Oslo
· Eidsivating lagmannsrett i Hamar
· Agder lagmannsrett i Skien
· Gulating lagmannsrett i Bergen
· Frostating lagmannsrett i Trondheim
· Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.


Domstolene i første instans kalles tingretter. Når retten behandlet spesielle sakstyper ble den tidligere kalt forhørsrett, namsrett eller skifterett. Hver tingrett har sitt område. Dette kalles domssogn, og består av én eller flere kommuner.

Det skal være et forliksråd i hver kommune. Det behandles mellom 100.000 og 120.000 saker i forliksrådene hvert år, og de fleste sivile tvister finner sin løsning der. Forliksrådene behandler ikke straffesaker, men skal mekle mellom partene og har adgang til å avsi dom.